Cartoon: ‘Definitely freshmen’

definitely freshmen

Dakota Wiegand/Chronicle

Dakota Wiegand

definitely freshmen
Dakota Wiegand/Chronicle